Regulamin

1. Niniejszy regulamin (zwany "Regulaminem") określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez firmę XENIUM z siedzibą we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 94, działającego pod adresem http://www.dobreprogramy.pl (zwanego dalej "Portalem").

2. Organizatorem Konkursu jest XENIUM z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasprowicza 94.

3. Udział w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem Portalu oznacza zgodę uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia 2013 roku, a kończy wówczas gdy wszystkie 500 nagród zostanie zdobytych. Dokładny termin rozpoczęcia będzie widoczny na bannerach odliczających emitowanych na łamach Portalu w dniu rozpoczęcia konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalu może być każda osoba fizyczna mająca ukończone lat osiemnaście, zarejestrowana i zalogowana na Portalu, za wyjątkiem osób zatrudnionych w firmie XENIUM, ich bliskich oraz członków ich rodzin.

6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub prawnego opiekuna.

7. Każdy może wziąć udział w jednej edycji Konkursu tylko raz. Organizator może odmówić udziału w Konkursie i wydania nagrody uczestnikowi, jeśli licencja na program stanowiąca nagrodę w Konkursie została przez niego już wcześniej zdobyta w innych akcjach specjalnych i konkursach prowadzonych na łamach Portalu.

8. Nagrody otrzyma pierwszych 500 uczestników, którzy odnajdą w zasobach Portalu przycisk oznaczony napisem "upoluj" kierujący do formularza rejestracyjnego, a następnie go prawidłowo wypełnią i wyślą.

9. Nagrody w postaci kluczy licencyjnych będą dostępne w ciągu 7 dni w profilach (kontach na Portalu) zwycięzców.

10. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

11. O ile producent oprogramowania nie określi inaczej, uzyskane licencje nie mogą być odsprzedawane ani w żaden sposób przenoszone na inne osoby.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w konkursie tj. przekazania zwycięzcom licencji na inne programy niż "upolowane".

13. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub nie zastosowanie się do innych postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

14. Złamanie zasad regulaminu polegające na wielokrotnym uczestnictwie w Konkursie lub próbie odsprzedaży licencji może skutkować anulowaniem licencji, zakazem udziału w kolejnych edycjach konkursu oraz usunięciem konta użytkownika.

15. Podawanie przez uczestników jakichkolwiek informacji mogących pomóc innym uczestnikom w "upolowaniu" licencji będzie skutkowało odmową wydania nagrody i ewentualnymi konsekwencjami związanymi z korzystaniem z Portalu (usunięcie konta).

16. Organizator może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany w Regulaminie.

17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez XENIUM oraz producenta oprogramowania stanowiącego nagrody w Konkursie w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i ich rozliczaniem, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcia.